JobThai
HIV-NAT หรือ ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์ ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นกว่า 25 ปี โดยดำเนินการวิจัยยาต้านไวรัสเอดส์ร่วมกับ นานาชาติ และมีภารกิจหลักคือ 1.เพื่อการศึกษาวิจัยสูตรยาต้านไวรัสเอดส์ และวิธีการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างเหมาะสม 2.เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและในแถบเอเชียแปซิฟิค 3.HIV-NAT ได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้สูตรยาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการวิจัยได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ไปในวงการแพทย์ทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบัน HIV-NAT มีเครือข่ายโรงพยาบาลและสถานที่ทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพ 2. อบรมในประเทศและต่างประเทศ
ติดต่อ
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
104 ถนนราชดำริ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: http://www.hivnat.org