บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดต่างๆตลอดจนยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ภายใต้ชื่อสินค้า Bridgestone, Firestone. และ Dayton เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศ <br />
เรากำลังมองหาสมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่บริษัทของเราคาดหวัง (TRACE)
1. ความโปร่งใส (Transparency : T) >> ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ตลอดจนแบ่งปันความคิดที่ตรงไปตรงมา ชัดเจน และเปิดเผย
2. ความเคารพ (Respect : R) >> ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เห็นคุณค่าของความหลากหลาย และความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. ความรับผิดชอบ (Accountability : A) >> ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามความคาดหวังขององค์กร
4. การทำงานร่วมกัน (Collaboration : C) >> ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน
5. การยอมรับ การเปลี่ยนแปลง (Embrace Change : E) >> เต็มใจปรับตัว พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนโอกาส ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สวัสดิการ
 • โบนัสการันตีการจ่ายปีละ 2 เดือน (เฉลี่ยปีละ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย อ้างอิงจากการจ่ายโบนัสย้อนหลัง 10 ปี)
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์, 08:00 -17:00
 • วันลาพักร้อนสูงสุด 19 วัน / ปี
 • ค่าภาษาอังกฤษสูงสุด 5,000 บาท / เดือน (TOEIC)
 • ค่าภาษาญี่ปุ่นสูงสุด 5,000 บาท / เดือน (JLPT)
 • ค่าเดินทางกลับบ้าน ในกรณีทำงานดึก
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
 • รถรับส่งพนักงานหลายเส้นทาง
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ชุดพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กิจกรรมวันครอบครัว
 • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง (Fleet Card) (สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการเท่านั้น)
 • เบี้ยเลี้ยงค่าโทรศัพท์ (Corporate Mobile) (สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการเท่านั้น)
3 ตำแหน่ง
1.
17 ต.ค. 62
Internal Audit @ Rangsit Plant
pinlocation
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
salary icon
Based on company salary structure
2.
16 ต.ค. 62
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล
pinlocation
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3.
16 ต.ค. 62
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า (โรงงานรังสิต)
pinlocation
อ.หนองแค จ.สระบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
14/3
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-516-8721-5 ต่อ 1553
เว็บไซต์: www.bridgestone.co.th/