PTTEP Services Limited / บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส (PTTEP Services Limited) จัดตั้งขึ้นโดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่อเป็นการรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท.สผ. ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวขององค์กร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้ดำเนินการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับการดูแลที่ดีทั้งในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการและการฝึกอบรม เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - เงินโบนัสตามผลงาน - วันลาพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PTTEP Services Limited / บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ใช้งานแผนที่