บริษัท นกฮูก กรุ๊ป จำกัด
นกฮูก กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีความตั้งใจในการสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรไทยหันมาทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและสุขภาพของผู้บริโภคผ่านการเป็นช่องทางการตลาดทางเลือกที่จะทำการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีในราคาที่เป็นธรรม (Fair-Trade)
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - คา่เดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นกฮูก กรุ๊ป จำกัด
2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.nokhookgroup.com