บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านแปรรูปสินค้าเกษตร
มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีสมรส
  • -เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • -โบนัส และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด
26 หมู่ 13 ถนนมิ่งเมือง
ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เว็บไซต์: www.thaisoonfood.com