กิจการร่วมค้า สยามอัครา
กิจการร่วมค้า สยามอัครา ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ปฐมวัยและประถมศึกษาสูง 5 ชั้น 1 หลัง และสูง 7 ชั้น 1 หลัง ณ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 33/2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ในวงเงินก่อสร้าง 197,200,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาการดำเนินการ 720 วัน
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กิจการร่วมค้า สยามอัครา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 140 ถ.สุเรนทร์
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100