The Export-Import Bank Of The Republic Of China
เป็นสำนักผู้แทนธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งสาธารณจีน ตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อจัดหาลูกค้าและดูแลกลุ่มลูกค้า
Benefits
- ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
The Export-Import Bank Of The Republic Of China
ตึก AIA Sathorn Tower ชั้น16ห้อง1602 เลขที่11/1 ถ.สาทรใต้
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Directions
รถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรี/สถานีสุรศักดิ์