ROTAREX (THAILAND) CO.,LTD.
การขายเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROTAREX (THAILAND) CO.,LTD.
200 Jasmine Tower,
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.rotarex.com
ใช้งานแผนที่