บริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด
ประวัติของบริษัท พีที อโกรซานย์ จำกัด กลุ่มบริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจเคมีเกษตร ของประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี วิสัยทัศน์ของบริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด 1.ต้องการเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยทางด้านเคมีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2.ต้องการเป็นทางเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่จริงใจและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า 3.ต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คุณค่าที่ "บริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด" ยึดถือ เรายึดถือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร เราถือว่าบุคลากรที่มีความรู้และมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนสินทรัพย์ให้กับ "บริษัท พีที อโกรซานย์ จำกัด" นโยบายคุณภาพ 1. มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทให้มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ แหล่งข้อมูลความรู้ และการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร 2. มุ่งมั่นสร้างแบรนด์อิมเมจและแบรนด์รอยัลตี้ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้สินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. มุ่งมั่นจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทันเวลาตามกำหนด นโยบายสิ่งแวดล้อม 1. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท 3. ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท 4. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 6. ควบคุมประสิทธิผลการทำงานของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 7. สร้างจิตสำนึกและฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8. นโยบายฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และที่สาธารณชน บริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านวิทยาการอารักขาพืชมาเป็นเวลานาน โดยเป็นผู้จัดหาแหล่งสินค้าจากต่างประเทศ นำเข้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ดำเนินการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
สวัสดิการ
1. โบนัส 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันสุขภาพ 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. สวัสดิการรักษาโรคร้ายแรง 6. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของบุตร(ไม่เสียดอกเบี้ย) 7. เงินกู้ยืมเพื่อบรรเทารักษาพยาบาลครอบครัว 8. ของเยี่ยมพนักงาน กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 9. เงินช่วยเหลือสมรส 10. เงินช่วยเหลือการมีบุตร 11. เงินช่วยเหลืองานบวช 12. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีที อโกรซายน์ จำกัด
26 หมู่ที่ 7
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170