Brain Kiddy เป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาศักยภาพสมอง และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ผ่านการทำกิจกรรมในใบงานการเรียนรู้ โปรแกรมกิจกรรม และชุดของเล่นเสริมทักษะที่มีความสนุก และสอดแทรกด้วยความรู้ที่มีการฝึกในหลายๆ ด้าน Brain Kiddy จำหน่ายของเล่นฝึกทักษะการเรียนรู้ ของเล่นภาคสนาม (Playground) และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
There are currently no positions available.
Contacts
Brain Kiddy
80/48
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
See Map