Brain Kiddy เป็นสถาบันที่เน้นการพัฒนาศักยภาพสมอง และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ผ่านการทำกิจกรรมในใบงานการเรียนรู้ โปรแกรมกิจกรรม และชุดของเล่นเสริมทักษะที่มีความสนุก และสอดแทรกด้วยความรู้ที่มีการฝึกในหลายๆ ด้าน
Brain Kiddy จำหน่ายของเล่นฝึกทักษะการเรียนรู้ ของเล่นภาคสนาม (Playground) และสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Brain Kiddy
80/48
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.brainkiddy.com
ใช้งานแผนที่