JobThai
MANA ATELIER CO., LTD ให้ความสนใจกับความเกี่ยวข้องกันของสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะระดับภายในตัวงาน ตัวอาคารเอง หรือระดับชุมชนเมือง คำนึงถึงบริบทต่างๆ ทั้งบริบททางด้านกายภาพ และบริบททางวัฒนธรรม สังคมและวิถีชีวิต สนใจความเป๊นไปได้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น รูปทรง พื้นที่ ที่ว่าง การใช้วัสดุ โครงสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆ กับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ทฤษฎี ทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ และวิถีชีวิต โดยเชื่อมั่นว่า ความพอดีของทั้ง 2 สิ่ง จะนำมาซึ่งผลงานที่ดี ใช้พื้นที่สำหรับอยู่อาศัย หรือเป็นพื้นที่ใช้สอยในลักษณะต่างๆ ที่ดีขึ้นต่อไป
zero position th
MANA ATELIER CO., LTD
17 ถนนฉิมพลี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170