Building Care Co., Ltd.
บริษัท บิลดิ้ง แคร์ จำกัด เริ่มก่อต้อง เมื่อปี พ.ศ. 2530 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและ บริการรับเหมาก่อสร้างหลากหลายรูปแบบกับทั้งหน่วยงานของ ภาครัฐและบริษัทเอกชน
บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและรับเหมาก่อสร้างงาน โยธาและงานระบบ ได้แก่
• รับเหมาก่อสร้างโรงงานและอาคารส านักงานต่างๆ
• รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย
• งานระบบของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Building Care Co., Ltd.
111/35
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230