Siam Global Engineering Co.,Ltd.
ประกอบกิจการประเภทการก่อสร้าง ถนน สะพาน อุโมงค์ อาคาร และโรงงาน
Benefits
-โบนัสประจำปี -ประกันกลุ่ม -ตรวจสุขภาพประจำปี -สวัสดิการกองทุนกู้ยืม -เครื่องแบบพนักงาน -เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ -ค่าเช่าบ้าน -สัมมนาประจำปี -วันหยุดเสาร์เว้นเสาร์
Contacts
Siam Global Engineering Co.,Ltd.
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3
ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230