JobThai
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกของธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญในฮ่องกง และยังเป็นสาขาขนาดใหญ่ที่มีช่องทางการบริการธุรกิจทางการเงินเต็มรูปแบบ เครือธนาคารแห่งประเทศจีนจำกัด เปิดดำเนินกิจการมาแล้วกว่าร้อยปี เป็นธนาคารที่มีความเป็นสากลและการให้บริการที่ครอบคลุมสูงสุดของประเภทธุรกิจธนาคารในสาธารณรัฐประชาชนจีน ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และจะยังคงรักษาฐานลูกค้ารายใหญ่และการให้บริการธุรกิจทางการเงินเต็มรูปแบบจากเครือธนาคารแห่งประเทศจีนเพื่อกระตุ้นและสร้างข้อได้เปรียบของบริการ โดยอาศัยนโยบาย “ก้าวออกไป” เพื่อสนับสนุนและยกระดับการให้บริการทางการค้าระหว่างไทยจีนและการสร้างรากฐานให้แก่เศรษฐกิจไทย เราดำเนินการตามเป้าหมายของเครือธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด และธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด เพื่อรองรับการให้บริการในสังคม จนนำไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของเมืองไทยและสากล
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ วันหยุดประจำปี *สวัสดิการบางอย่างอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน
zero position th
ติดต่อ
Bank of China (Thai) Public Company Limited
179/4 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.bankofchina.com/th/th/
วิธีการเดินทาง
BTS สถานีช่องนนทรี ทางออกที่ 5 / BRT สถานี สาทร