JobThai
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สอนเน้นพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้เรียน เรียนในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ฝึกปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เปิดดำเนินงานมากว่า 45 ปี สอนระดับ ปวช.-ปวส. ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด/MICE สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมกราฟิก/ดิจิตอลมีเดีย สาขาการท่องเที่ยว สาขาอาหารและโภชนาการ ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง มาร่วมพัฒนางาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพก่อนออกสู่วงการทำงานต่อไป
สวัสดิการ
กองทุนสงเคราะห์ฯ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงฯ /ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ,เบิกค่ารักษาพยาบาล,ตรวจสุขภาพประจำปี,อบรม-พัฒนาบุคลากร-ทัศนศึกษาประจำปี เป็นต้น
ติดต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
เลขที่ 14/5 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.pongsawadi.ac.th