โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ 19/2 ม.1 ต.ท่าขนอน อ.คีรรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ใบอนุญาติจัดตั้งเลขที่ 4/2555 เปิดทำการสอนระดับอนุบาลชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนฯได้รับการรับรองมาตราฐานการศึกษา รอบสาม (2554-2558) จากสำนักงานรับรองมารตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย ตามหนังสือ สมศ50554/2558 โรงเรียนมีปรัชญาการทำงานโดยให้ความสำคัญ เรื่องวิชาการและสุขอนามัยตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานเพื่อรับรองการทำงานตามโครงสร้างการทำงานของโรงเรียนฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลตรีพัฒน์
19/2 ม.1
ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
เว็บไซต์: www.facebook.com/treepat.kindergarten