โรงงานไพ่กรมสรรพสารมิต
โรงงานไพ่จัดตามขึ้น เพื่อพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2481 โดยให้เป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิตต่อมากระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้ โรงงานไพ่จัดตั้งเป็น รัฐวิสาหกิจขึ้นจึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา
การบริหารงานอยู่ภายใต้ การควบคุมนโยบายของ คณะกรรมการโรงงานไพ่ประกอบด้วยอธิบดี กรมสรรพสามิต หรือ รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
เป็น ประธานกรรมการรองอธิบดีกรรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่งผู้แทน กระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการผู้อำนวยการ
เป็นกรรมการ และ เลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องไม่เกิน 11 คน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงงานไพ่กรมสรรพสารมิต
1448 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.playingcard.or.th