บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการที่จอดรถ บริหารอาคารจอดรถ จัดการจราจร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ติดต่อ
บริษัท เจนก้องไกล จำกัด
944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 1110 ชั้น 11ถนนพระราม4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330