บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด
อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ ยูนิต 2/1006-2/1008 ชั้นที่ 10 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110