กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ประกอบไปด้วย 1. สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 2. สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม 3. สายธุรกิจบริการทางการเงิน 4. สายธุรกิจสารสนเทศ 5. สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม 6. สายพัฒนาความยั่งยืนของสังคม 7. สายงานสนับสนุน
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล OPD, IPD และฉุกเฉิน - ประกันสุขภาพ - ตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนประจำปี - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินกู้ - ยูนิฟอร์ม - ค่าล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - อื่นๆ
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์ปเปอร์เรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: http://www.premier.co.th