โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ อาทิ อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคระบบต่อไร้ท่อ อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง สูติ-นรีเวชศาสตร์ จักษุ-โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา จิตแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อายุรศาสตร์ระบบประสาท ศัลยศาสตร์ ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมตกแต่ง กุมารศัลยศาสตร์ รังสีวิทยาแพทย์วิสัญญี ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนจีน และมีผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์ความงามและเลเซอร์ ให้บริการด้านผิวพรรณและความงาม ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังได้จัดหน่วยบริการพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการหลัก
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีความมุ่งมั่นและใช้ความพยายามในทุกวิถีทางในอันที่จะสนองตอบความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและการบริการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ขององค์กร เพื่อการบรรลุสู่เป้าประสงค์ดังกล่าวอย่างแท้จริง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
1308/9 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
event langing page