โรงพยาบาลวิชัยยุทธก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิย.2512 ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นในอุดมการณ์ทางการแพทย์เป็นเป้าหมายสูงสุด และก้าวสู่ปีที่ 49 ด้วยปรัชญา " การแพทย์เพื่อคุณภาพ "
โดยมี " วิสัยทัศน์ คือ โรงพยาบาลแห่งความเชื่ิอมั่นศรัทธาและความเป็นเลิศทางการแพทย์ " และ " พันธกิจ คือ ให้การรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม "
สวัสดิการ
 • -สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพนักงาน
 • -สิทธิส่วนลดพิเศษการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 • -การตรวจร่างกายประจำปี
 • -ประกันสังคม
 • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • -เงินกู้ฉุกเฉิน
 • -โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • -ชุดฟอร์มพนักงาน
 • -ประกันชีวิต
 • -หอพักสำหรับบุคลากรวิชาชีพ
 • -โบนัส
13 ตำแหน่ง
ติดต่อ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
53 ถนนเศรษฐศิริ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-265-7777 ต่อ 18067
เว็บไซต์: www.vichaiyut.co.th
วิธีการเดินทาง
 • 1. รถประจำทางที่ผ่านโรงพยาบาล สาย 44 , 67 , 166 , 522 , 536
 • 2. BTS อารีย์
 • 3. MRT กำแพงเพชร , บางซื่อ