“สุนทรียภาพแห่งการดูแลรักษา” ตลอดระยะเวลา 40 ปี โรงพยาบาลเอกชล มีความมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีบริการทางการแพทย์ครบถ้วน มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) และเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation Standard for Hospital)
โรงพยาบาลเอกชล มีความยินดีรับบุคลากรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิสัยทัศน์ “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศภายในปี พ.ศ. 2562” ไปด้วยกัน
สวัสดิการ
 • •สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
 • •สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • •สวัสดิการเงินกู้พนักงาน
 • •สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน
 • •สวัสดิการจัดของเยี่ยมพนักงาน (เจ็บป่วย / คลอดบุตร)
 • •สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน/ครอบครัว/คู่สมรส)
 • •ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • •ปรับค่าตอบแทนประจำปี
 • •โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • •กองทุนประกันสังคม
 • •กองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000