บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
-ชุดเครื่องแบบพนักงาน -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ -โบนัสปีละ 2 ครั้ง -ปรับเงินเดือนประจำปีละ 1 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.mittare.com
วิธีการเดินทาง
วิกฤติการณ์ไข้หวัดโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด(มหาชน) รับสมัครงานผ่านทางJOBกับE-mail เท่านั้น ไม่เปิดให้เข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัทฯ -MRT สามย่าน ออกช่องทางที่ 1 วัดหัวลำโพง เดินมาประมาณ500เมตร หรือนั่งวินมอไซค์บอกมามิตรแท้ ติดต่อได้ที่ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล -รถเมล์สาย 36,45
ใช้งานแผนที่