บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ดำเนินการ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
สวัสดิการ
  • -ชุดเครื่องแบบพนักงาน
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
  • -โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • -ปรับเงินเดือนประจำปีละ 1 ครั้ง
ติดต่อ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
295 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.mittare.com
วิธีการเดินทาง
  • -MRT สามย่าน ออกช่องทางที่ 1 วัดหัวลำโพง
  • เดินมาประมาณ500เมตร หรือนั่งวินมอไซค์บอกมามิตรแท้
  • ติดต่อได้ที่ชั้น 5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • -รถเมล์สาย 36,45
ใช้งานแผนที่