ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรม ทางการเงิน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Rabbit-Line Pay Co.Ltd.
อาคาร เกษร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A,B ชั้นที่ 18 เลขที่ 127 ถนนราชดำริห์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330