บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
ในธุรกิจของวัตถุดิบและเครื่องสำอางและเครื่องสำอางธรรมชาติ ที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีหนึ่ง หลายพันล้านบาท มีไม่กี่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการคัดสรร พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ การขาย การตลาด ด้านวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ให้ได้ดีและเป็นธรรม บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโรงงานผลิตสินค้า และผลักดันให้มีการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆมาแปรรูป สร้างสินค้า และสร้างงานให้ชุมชนอย่างเป็นธรรม เพื่อทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและวัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูงเพื่อส่งออกไปขายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดรายได้อย่างพอเพียง การดำเนินงานที่เน้นใช้วัตถุและวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ ไม่มีสารเคมี สารตกค้างต่างๆ ขายสินค้าราคาสมเหตุผล สินค้าใช้ได้ผลดี ความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าจากลูกค้า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่ดี การบริการที่เท่าเทียมกันไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใคร และที่สำคัญมันจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สิ่งตางๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการจากองค์กรของเรา บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การผลิต การคิดสร้าสรรค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางที่ทำมาจากพืช (Total Natural & Organic Skin care products) เพื่อส่งออกและขายในประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดข้อบังคับนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายจะให้พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อพนักงานและสิ่งที่ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังจากพนักงานเป็นการตอบแทนการจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดี ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกันเองระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และระหว่างผู้บังคับบัญชา อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทุกประการ..
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ประกันสังคม - ประกันชีวิตและประกันภัยกลุ่ม - ท่องเที่ยวภายในประเทศประจำปี - สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี - วันหยุดพักร้อน - อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
55 อาคารยูนิคอน ชั้น 3 ซอยรัชดาภิเษก 44 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.skinplants.com
วิธีการเดินทาง
รถเมลล์ สาย 126, 136, 178, 179, 185, 191, 206