ศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งใจส่งเสริม พัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดให้ เด็กเด็กโดยผ่านกิจกรรมการโปรแกรมหุ่นยนต์
สวัสดิการ
ตามนโยบายบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Project Lab Academy
บริษัท สะเต็มเมอร์ จำกัด 590/115 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230