เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ กับการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรมชลประทาน (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)
811 กรมชลประทาน ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง เรือ แท็กซี่
ใช้งานแผนที่