โรงงานนำร่องกายอุปกรณ์และข้อต่อเทียมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Pilot Plant for Prosthetics & Orthopedic Implants (CUPPO) ถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2555 โดย ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และผศ.ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมทีเป็นทีมวิจัยที่ทำงานทางด้าน Biomechanics โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนกล่าวคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้าน Orthopedic Implants จะร่วมมือกับทีมคณาจารย์จากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกายอุปกรณ์ ก็จะร่วมมือกับแพทย์และนักกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นโรงงานนำร่องฯ ที่มีเครื่องจักรหลายประเภทที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการผลิตข้อสะโพกเทียม ปัจจุบันโรงงานนำร่องกายอุปกรณ์และข้อต่อเทียมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดได้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถออกแบบและผลิตข้อสะโพกเทียมจำหน่ายได้เป็นแห่งแรกของประเทศ โดยเราสามารถจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ภายใต้นโยบาย "Quality for Thais"
สวัสดิการ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงงานนำร่องกายอุปกรณ์และข้อต่อเทียมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Pilot Plant for Prosthetics & Orthopedic Implants (CUPPO)
254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใช้งานแผนที่