PRO POWERTECH ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานด้านบริการติดตั้งและควบคุมระบบไฟฟ้าทางด้าน Telecommunication, Rectifier, Battery ของงานระบบสื่อสารและออกแบบและติดตั้งงานระบบ Data Center Solutions ศูนย์สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ต่างๆ www.propowertech.co.th
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง เบี้ยงเลี้ยงต่างจังหวัด ค่าที่พักและอื่นตามโครงสร้างของบริษัท - เบี้ยเลี้ยง, ประกันสังคม, วันลาพักผ่อนประจำปี, โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท
ติดต่อ
PRO POWERTECH CO., LTD.
384/264 งามวงศ์วาน 25
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: https://www.propowertech.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า รถตู้ รถส่วนตัว