ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโนเซ่เอ็ดดูเคชั่น
ไอโนเซ่ เอ็ดดูเคชั่น เริ่มก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางการศึกษามายาวนานกว่า 36 ปี ทั้งการเป็นครูผู้สอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ นักวิชาการ นักวิจัยและ นักประเมินทางการศึกษา ที่ผ่านการทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และจากหน่วยธุรกิจชั้นนำของภาคเอกชน จากความหลากหลายประสบการณ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา และจากอุดมการณ์ที่ถูกหล่อหลอมจากครูคนแรก ที่สอนให้ทำทุกอย่างด้วยหัวใจแห่งคุณธรรมที่ถูกต้อง ดีงาม เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยเป็นสำคัญ และด้วยสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคมและคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติ ทำให้ต้องการนำแนวคิดและประสบการณ์มาร่วมพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กไทยและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอโนเซ่เอ็ดดูเคชั่น
15/517 อาคารที 5 หมู่บ้านเมืองทองธานี 3 ถนนป๊อปปูล่า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120