บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ ปรับโครงสร้างหนี้ บริหารจัดการบริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - วันหยุดเสา-อาทิตย์และตามประกาศของบริษัท - อืนๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด
เลขที่ 300/49 หมู่บ้านบุศรินทร์ หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110