JobThai
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลัง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เสื้อฟอร์ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัส(พิจารณาตามผลการทำงาน)
ติดต่อ
บริษัท ชากังราว สตาร์ช จำกัด
657 หมู่ที่ 7
ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140