JobThai
เรา พัฒนาแอปพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ระดับชุมชน (Local Social Media) ที่สามารถเชื่อมต่อธุรกิจ และการสื่อสารของคุณเข้ากับผู้คนในท้องถิ่น (Growing your business locally) เรา เชี่ยวชาญในการนำพาธุรกิจและผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเข้าสู่ทั้งตลาดออนไลน์และตลาดออฟไลน์ได้ (Digital Disruption Solutions) เรา ให้บริการสร้างและเผยแพร่คอนเทนต์ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Content Marketing) เรา ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีคุณธรรม แข่งขันและพึ่งพาตนเองได้ (Community Wealth & Green Economy) บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อประจำในสำนักงาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยผู้สนใจต้องมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทุ่มเททำงานหนัก และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเติบโตไปพร้อมกับเรา (นัดสัมภาษณ์ ณ สำนักงานสาขาจังหวัดที่ผู้สมัครเลือกทำงานประจำ)
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนเงินทดแทน โบนัสตาามป้าและผลการปฏิบัติงาน Incentive ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ วันหยุด วันลา วันลาพักร้อน การดูงาน ฝึกอบรม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท มีเมสเสจ จำกัด
465/14 หมู่ 8
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์