บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จำกัด
ประกอบกิจการรับซื้อ ขายน้ำนมดิบ และนมทุกชนิดประกอบกิจการจำหน่ายอาหารสัตว์
ติดต่อ
บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จำกัด
23 หมู่ที่ 1
ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18220