ความเป็นมาของบริษัท (About Phawat Farm Ltd.) ภาวัตฟาร์ม เกิดขึ้นจากความรักและความสนใจในการการเกษตร ของครอบครัว คุณภาวัต คงทรัพย์ เนื่องจากประสบการณ์ทำงานด้านการเกษตรอันทันสมัยกว่า 20 ปีในบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างๆประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน ด้วยระบบโรงเรือนควบคุมอันทันสมัยจากประเทศอิสราเอล และระบบชลประทานแบบน้ำหยด จึงทำให้ทั้งสามท่าน มีความตั้งใจจะมีฟาร์มผลิตพืชเป็นของตนเอง เพื่อผลิตผักและผลไม้ทีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย ตลอดจนการย้ายครอบครัวจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2555 จึงทำให้ทั้งครอบครัว เกิดความรักในสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศในจังหวัดนี้ ภายหลังจากได้สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการสร้างฟาร์มแห่งแรกขึ้นที่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นฟาร์มแห่งแรกตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 โดยมีเป้าหมายในการผลิต มะเขือเทศ ข้าวโพดหวานญี่ปุ่น พริกหวานสายพันธุ์ต่างประเทศ แตงกวาฮอลแลนด์ และพืชที่มีมูลค่า ซึ่งไม่สามารถปลูกได้ปกติทั่วไปภายนอกโรงเรือน นอกจากการเพาะปลูกพืชภายในฟาร์มแล้ว ภาวัตฟาร์มยังให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก โดยภาวัตฟาร์มเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบชลประทาน ของบริษัท NaanDanJain จากประเทศอิสราเอล และมีบริการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเพาะปลูกพืชแบบต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการเพาะปลูกแบบมีพันธสัญญา (Contract Farming) และการร่วมลงทุนร่วมกับเจ้าของที่ดินซึ่งมีศักยภาพในการเพาะปลูกรวมทั้งการจัดหาตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตจากการร่วมลงทุน ความยั่งยืนของธุรกิจ (Business Sustainability) ความยั่งยืนในการทำการเกษตร ต้องเกิดจากความเข้าใจในสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนความเข้าใจในลักษณะประจำสายพันธุ์ของพืชแต่ชนิดที่จะทำการเพาะปลูก เมื่อเกิดความเข้าใจดังกล่าวแล้ว จึงนำข้อมูลมาพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ภาวัตฟาร์มเลือกใช้การเพาะปลูกในโรงเรือนเป็นหลัก เนื่องจากสภาพฤดูกาลในประเทศไทยมีความผันผวน ไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนที่ให้กับพืชได้ ดังนั้นระบบชลประทานทั้งหมดจึงเลือกใช้ระบบน้ำหยด เพื่อให้การใช้น้ำมีความเหมาะสมกับความต้องการของพืชอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการปลูกพืชในวัสดุปลูก ซึ่งทางภาวัตฟาร์ม เลือกใช้ขุยมะพร้าว ที่ได้จากผลิตภัณฑ์เหลือใช้การการปลูกมะพร้าว ทำให้สามารถควบคุมโรคที่เกิดและสะสมอยู่ในพื้นดิน และยังเป็นวัสดุปลูกที่มีราคาถูก เมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่นๆ ซึ่งต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เมื่อเทียบระหว่าง ต้นทุนในการเปลี่ยนวัสดุปลูกประเภทขุยมะพร้าว กับปริมาณการใช้สารเคมีควบคุมโรคที่เกิดจากการเพาะปลูกในพื้นดินแล้ว การปลูกด้วยขุยมะพร้าวสามารถประหยัดต้นทุนได้มากกว่า ดังนั้น ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ภาวัตฟาร์มเลือกใช้นั้นเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสร้างความยั่งยืนในการผลิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต , นอกจากนั้นเมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทภาวัตฟาร์ม จำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (GAP) และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมาย Q สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิตและจัดจำหน่ายด้วย จุดแข็งของเรา (Our Back Bone) การทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตรจากต่างประเทศ และได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างประเทศ ทำให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมทีจะนำมาใช้ในการผลิตในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เชียวชาญชาวต่างประเทศด้านต่างๆ ทั้งด้านโรงเรือน ระบบชลประทาน ธาตุอาหารพืช การบริหารจัดการผลิตพืช การควมคุมวางแผน ป้องกันศัตรูพืชแบบบูรณาการ การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ภาวัตฟาร์มมีข้อได้เปรียบ ในการผลิตพืชถึงแม้ว่าจะเกิดความแปรผันด้านสภาพอากาศ และศัตรูพืชที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ภาวัตฟาร์ม จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาอย่างทันท่วงที
สวัสดิการ
•เงินเดือน •เงินโบนัสจากการผลิต (จ่ายตามผลผลิตที่ได้รับแต่ละสัปดาห์ เฉลี่ย 3,000-5,000 ต่อเดือน) •เงินโบนัสปลายปี ขึ้นต่ำ 1 เดือน •ที่พักระหว่างปฏิบัติงาน ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต •ประกันสังคม (หลังผ่านทดลองงาน 119 วัน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phawat Farm Co.,Ltd.
199/402 หมู่ที่ 4
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000