บริษัท พรธนพัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท พรธนพัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทยปี 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการด้าน Suply Chain ในการจัดหาวัตถุดิบ (ถ่านโค้ก) การขนส่ง (Logistics) จนถึงมือลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม มีการนำเข้าและส่งออกสินค้า ขายถ่านโค้ก, ถ่านหิน, แร่เหล็ก, โลหะผสม Ferro, ขั้วไฟฟ้ากราไฟท์, วัสดุโลหะเตา, ผลิตภัณฑ์เหล็ก ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรธนพัฒน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 38 ห้องเลขที่ MH3804 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: https://ptpcoke-energy.com/contact