โรงเรียนต้นกล้าขอนแก่น
โรงเรียนต้นกล้าขอนแก่น
เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
เปิดสอนสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี สอนด้านพัฒนาสมองทั้งสองซีก พัฒนาทักษะการคิด การใช้ภาษา เชาว์ปัญญา และทักษะสังคมการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
เปิดดำเนินการมาแล้ว 9 ปี อยู่ในความในการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
วิชาที่เปิดสอน
1. #จินตคณิต (Mental Arithmetic)
สำเด็กอายุ 5-12 ปี
เพื่อพัฒนากลไกด้านการคิดอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างสมาธิที่ได้จากกระบวนการ วิธีการฝึกหัด อันประกอบด้วย การมองด้วยการสังเกต การพูด การฟัง การคิดวิเคราะห์ตาม และการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นเครื่องมือฝึกหัด พัฒนาสมองซีกซ้ายด้านการคิดวิเคาระห์ ควบคู่ไปกับพัฒนาสมองซีกขวาด้วยการฝึกจินตนาการเพื่อมองเห็นภาพด้วยความเข้าใจ
มีทั้งหมด 6 ระดับ
เวลาการเรียนจนจบหลักสูตร ประมาณ 3 ปี
2. #ภาษาอังกฤษ (Phonics English)
สำหรับเด็ก 5-12 ปี
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา กล้าแสดงออก ออกเสียงชัด อ่านออกเสียงสะกดคำได้อย่างถูกต้องเพิ่มพูนความมั่นใจ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Phonics ผ่านการทำกิจกรรมที่ออกแบบมาให้เด็กๆเรียนรู้บนพื้นฐานของความสุข
มีทั้งหมด 6 ระดับ
เวลาการเรียนจนจบหลักสูตร ประมาณ 2.5- 3ปี
3.#แก้โจทย์ปัญหา (Math Corner)
สำหรับระดับชั้น ป.1 - ม.3
เนื้อหาสอดคล้อง และ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
การเรียนการสอนของโรงเรียนต้นกล้าขอนแก่น
เปิดเรียนเสาร์-อาทิตย์ มีวันละ 4 รอบ
เช้า 8:30-10:30น.,10:30-12:30น.
บ่าย 13:00-15:00น., 15:00-17:00น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนต้นกล้าขอนแก่น
456/454-455 ม.7
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ใช้งานแผนที่