กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานราชการ มีแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติเพื่อการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค มีเป้าประสงค์คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลง และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (TheEnd TBStrategy) ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกแผนยุทธศาสตร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดราชการ - วันพักร้อน (10วัน/ปี เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด) - วันลาป่วย/ลากิจ (เงื่อนไขตามหน่วยงานกำหนด) - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (8.30-16.30)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มงานกองทุนโลก ด้านวัณโรค กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.tbthailand.org/
ใช้งานแผนที่