องค์การสะพานปลา
ประวัติความเป็นมา / วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่เดิมการขนถ่ายจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด อําเภอสัมพันธวงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง
ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของประเทศไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล
คณะผู้เชี่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการดำเนินงานทางวิชาการและ
ขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้
๑. บริการเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง)
๒. บริการเกี่ยวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น)
๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา)
๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร)
๕. บริการเกี่ยวกับให้สิ...
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
องค์การสะพานปลา
149 องค์การสะพานปลา เจริญกรุง 58
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.fishmarket.co.th/
ใช้งานแผนที่
event langing page