JobThai
บริษัท โกลบอลเจทเอ็กซ์เพรส (ไทยเเลนด์) จำกัด
J&T Express เป็นธุรกิจการขนส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศ จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และขยายกิจการไปที่ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ ซึ่งในปีนี้มีแผนขยายกิจการให้ครอบคลุมไปที่ประเทศลาว พม่า และกัมพูชา J&T Express ใช้สโลแกนเป็นหลักในการดำเนินกิจการว่า “Express Your Online Business” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนให้คู่ค้าของบริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมทั้งยึดมั่นในหน้าที่ แบ่งปัน บริการ ความรับผิดชอบและทิศทางของผลลัพธ์เป็นหลักสำคัญในการทำงาน โดยมุ่งเน้นเป็นธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ประกอบกิจการ J&T Express ได้รับรางวัลชนะเลิศ TOP BRAND AWARD ในปี 2561 และเป็นบริษัทขนส่งพัสดุด่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศอินโดนีเซีย
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โกลบอลเจทเอ็กซ์เพรส (ไทยเเลนด์) จำกัด
เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ A2201-02 อาคาร เอ ชั้นที่ 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310