บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด เป็นสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท จีจีซี ไบโอเคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่มีธุรกิจหลักในการผลิตไบโอเคมีและเคมีชีวภาพ และบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล โดยทั้ง 2 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เพื่อจัดตั้งบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดันเทรียล จำกัด เพื่อเป็นการดำเนินงานโครงการ “นครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โอลิโอเคมีคอล เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี พลาสติกชีวภาพ และโรงไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสตามผลงาน
ติดต่อ
บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
133 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400