โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองเบรนฟิตเนสร้อยเอ็ด
เบรนฟิตเนส เป็นโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองสำหรับเด็กอายุ 2-7 ขวบ โดยได้รับการรับรองหลักสูตร ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต จากกระทรวงศึกษาธิการ มีสาขาทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากกว่า 30 สาขา ภายใต้ชื่อว่า Qualities Kids และ Brain Fitness โดยสาขาร้อยเอ็ด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2559
Brain Fitnessเป็นหลักสูตรที่ช่วยเน้นให้เด็กมีความรู้และมีความคิดอย่างฉลาดรอบด้าน (สำหรับเด็กอายุ 2-7ปี) โดยมีปรัชญาว่า “การสร้างการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” คือ การเรียนรู้ที่มีความสุขผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำเอง ซึ่งกิจกรรมและเกมคือเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะที่ จำเป็นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์และเพิ่มพูนสติปัญญา ปลูกฝังทักษะทางการคิด (Thinking Skill) แบบมีเหตุผลเชิงตรรกะ เสริมสร้าง IQ.,EQ.เพื่อให้เด็กสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สวัสดิการ
  • -เบี้ยขยัน
  • -โบนัสประจำปี
  • -เป้าเดือน
  • -วันหยุดประจำปี
  • -วันลาพักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองเบรนฟิตเนสร้อยเอ็ด
252-254 ถ.รณชัยชาญยุทธ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เว็บไซต์: www.facebook.com/brainfitness101
ใช้งานแผนที่