Pac Business Services Co.,Ltd.
ประกอบกิจการที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญขี วีซ่าและใบอนุญาติทำงานโปรแกรมซอฟต์แวร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pac Business Services Co.,Ltd.
14/10 หมู่ที่ 5
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000