บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
ประกอบกิจการบริการ ซื้อขาย ให้เช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการด้านเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตเวิร์ค เทคนิคอล ซิสเต็ม จำกัด
999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2982 O ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: https://www.hostatom.com