บริษัทฯ ก่อสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน โรงแรม และอื่น ๆ วิสัยทัศน์องค์กร (Vision) “เราเป็นผู้ให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน” พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า รวมถึงความสำคัญต่อการควบคุมงานประมาณโครงการ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ 2. บริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ เพื่อรับประกันถึงผลสำเร็จของโครงการ ตามแผนงานของลูกค้า 3. ดูแลกำกับกิจการที่ดี ทั้งด้านความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นหลักประกันถึงคุณภาพงานบริการในทุกโครงการ วัตถุประสงค์ (Objective) 1. ให้บริการงานออกแบบและงานก่อสร้าง รวมถึงพัฒนาที่ดิน ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้รู้ค้านึกถึงเรา 2. สร้างพันธมิตร เพื่อโอกาสความก้าวหน้าทางธุรกิจ 3. ให้ผลตอบแทน อย่างเหมาะสมแก่ทีมงานบริษัท เป้าหมาย (Goal) เป็นผู้นำในธุรกิจการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร เน้นกลุ่มลูกค้าประเภท บ้าน อาคาร สำนักงาน คอนโด โรงงาน และอื่น ๆ และยังให้บริการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาที่ดิน ให้คำแนะนำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
สวัสดิการ
สวัสดิการ ประกันสังคม ทุนการศึกษา เงินโบนัสตามผลงาน ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา ตามข้อตกลงของบริษัท สวัสดิการอื่น ๆ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา และคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนสิน 19 จำกัด
เลขที่ 353 ถนน พหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130