บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจด้านจัดหา ออกแบบ และให้คาปรึกษาตลอดจนการให้บริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และเป็นตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Voice over IP เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
สวัสดิการ
ประกันสังคม และเบี้ยเลี้ยง (กรณีเดินทางไปทางานต่างจังหวัด) วิธี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ ทรอนิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 57 ซอยยาสูบ 1
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900