Precision Machinery Engineering Co., Ltd.
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อใช้ในการประกอบเป็นเครื่องจักรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
Benefits
เบี้ยขยัน,ชุดพนักงาน,โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)
Contacts
Precision Machinery Engineering Co., Ltd.
888/4 หมู่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 2 ถนน บางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
See Map