บจก. เนเจอร์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น
ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
สวัสดิการ
1. เครื่องแบบพนักงาน 2. ประกันสุขภาพและประกันชีวิต 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. โบนัสประจำปีตามผลงาน 5. สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทได้จัดไว้ให้กับพนักงาน
ติดต่อ
บจก. เนเจอร์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น
ปฎิบัติงานที่ บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด เลขที่ 24/6 หมู่ที่ 4
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130