โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย [หลักสูตร Intensive English Program] และหลักสูตรสาธิตฯ- ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น และ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ (โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ) เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์และ สาขาการตลาด
Benefits
  • มีที่พักของโรงเรียนสำหรับ อาจารย์ ที่อยู่ต่างจังหวัด มีประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ เมื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ
There are currently no positions available.
Contacts
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี / วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
เลขที่ 150 ถนนไกรเพชร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000